gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

6.030504 Економіка підприємства (вибіркова, денна/заочна)
6.030509 Облік і аудит (вибіркова, денна/заочна)
6.030601 Менеджмент (вибіркова, денна/заочна)
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (нормативна, денна/заочна)

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: основні положення сучасної еколого-економічної теорії, причини виникнення концепції сталого розвитку і механізми її реалізації, теоретичні засади функціонування економічного механізму природокористування, принципи формування екологічної пoлітики та інструменти її реалізації, основи економічного аналізу екологічних проблем;

вміти: передбачати та аналізувати еколого-економічні наслідки економічних, політичних, культурних та інших явищ суспільного життя; приймати управлінські рішення, які узгоджуються з концепцією сталого розвитку; виконувати техніко-економічні розрахунки з врахуванням екологічних факторів; обчислювати екологічні витрати діяльності; аналізувати еколого-економічний рівень виробництва; оцінювати ефективність інвестицій у проекти, пов’язані з впливом на довкілля.

бути здатним: виконувати завдання діяльності з врахуванням впливу екологічних обмежень і цінностей на досягнення індивідуальних і суспільних економічних цілей.

2. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Економіка і довкілля: єдність і протиріччя
Тема 2. Основи екологічної економіки
Тема 3. Причини неефективності ринку в сфері природокористування
Тема 4. Засади екологічної політики
Тема 5. Економічне оцінювання екологічних благ
Тема 6. Економічні інструменти екополітики
Тема 7. Економічний механізм природокористування в Україні
Тема 8. Економіка управління забрудненням
Тема 9. Зміна клімату: проблема та інструменти її вирішення
Тема 10. Екологічна небезпека глобалізації
Тема 11. Еколого-економічний рівень виробництва

3. Рекомендована література

1. Врублевська О.В. Конспект лекцій з економіки природокористування. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 210 с.
2. Врублевська О.В. Економіка природокористування для екологів-дослідників : Навч. посібник для студентів ВНЗ. - Львів: Видавничий дім «Панорама», 2014. – 128 с. ISBN 978-966-8084-98-0
3. Врублевська О.В. Економічні інструменти екополітики в Україні. Довідник. Видання друге. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 169 с.
4. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з економіки природокористування для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – 58 с.
5. Врублевська О.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу „Економіка природокористування” для студентів заочної форми навчання за спеціальностями 6.050100 „Облік і аудит” і 6.050200 „Менеджмент організацій”. - Львів: УкрДЛТУ, 2005. – 31 с.
6. Врублевська О.В. Програма, методичні вказівки та контрольна робота з економіки природокористування для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. - Львів: УкрДЛТУ, 2002. – 35 с.
7. Лакида П.І., Врублевська О.В., Антоненко І.Я., Бала О.П. Економіка природокористування: Курс лекцій. - К.: Логос, 2006. – 119 с.
8. Устойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник / под ред. проф. Л.Г.Мельника. Утверждено Министерством образования и науки Украины в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. Гриф предоставлен Министерством образования и науки Украины. Письмо № 1.4/18-Г-1124 от 20.05.08. - Сумы: Университетская книга, 2009. – 1230 с. (Співавтор - Врублевська О.В.)
9. Callan S. J., Thomas J. M. Environmental Economics and Management: Theory, Policy, and Application. – IRWIN,1996. – 725 p.
10. Daly H.E., Farley J. Ecological Economics: Principles and Applications. – Island Press, 2003. – 428 c.
11. Hanley N., Shogren J.F., White B. Environmental Economics in Theory and Practice. – London: Macmillan Press, 1997. – 447 p.
12. Tietenberg T., Lewis L. Environmental & Natural Resource Economics. 8-th Edition. - Addison Wesley Longman, 2009. – 660 p.
13. Дейлі Г. Поза зростанням: економічна теорія сталого розвитку / Пер. з англ. – К.: Інтелсфера, Інститут сталого розвитку, 2002. – 312 с.
14. Податковий кодекс України.
15. Синякевич І.М. Інструменти екополітики: теорія і практика. – Львів: ЗУКЦ, 2003. – 187 с.
16. Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей. – К.: Знання, 2006. – 314 с.
17. Туниця Ю.Ю. Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім.І.Франка, 2002. – 298 с.

Мова викладання  українська

Навчально-методичне забезпечення 

  1. Конспект лекцій з економіки природокористування
  2. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з економіки природокористування для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».
  3. Методичні рекомендації до вивчення курсу „Економіка природокористування” для студентів заочної форми навчання за спеціальностями 6.050100 „Облік і аудит” і 6.050200 „Менеджмент організацій”
  4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з економіки природокористування для студентів, які навчаються за напрямами 6.050502 «Інженерна механіка», 6.090104 «Лісозаготівля».
  5. Програма, методичні вказівки та контрольна робота з економіки природокористування для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”
  6. Економічні інструменти екополітики в Україні. Довідник.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP