gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (денна)
8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища (денна)

Семестр 2
Обсяг (кредити, год.) 3

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: основні елементи інформаційної системи для формування політики сталого розвитку й реалізації концепції "зеленої" економіки; принципи побудови міжнародної системи інтегрованого еколого-економічного обліку згідно з міжнародним стандартом SEEA-2012; структуру міжнародної системи показників сталого розвитку; структуру національної інформаційної системи (кадастри природних ресурсів, екологічна статистика, інші бази даних);

вміти: користуватись SEEA-2012, зокрема: здійснювати міжнародні зіставлення і порівняння еколого-економічних показників; аналізувати кількісні та якісні показники стану й використання екологічних активів; складати національні звіти відповідно до міжнародних стандартів; визначати індикатори, що характеризують ступінь сталості розвитку окремих галузей, регіонів, країни;

бути здатним: застосовувати одержані знання для аналізу еколого-економічних проблем, формування політики сталого розвитку суспільства і моніторингу її реалізації; використовувати наявну інформаційну базу для проектування стратегії діяльності і проведення національного екологічного аудиту; аналізувати роль природного капіталу в забезпеченні суспільного добробуту; розвивати національну інформаційну систему стосовно екологічної складової сталого розвитку.

2. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Система еколого-економічного обліку SEEA-2012 як інструмент політики сталого розвитку
Тема 2. Огляд SEEA-2012
Тема 3. Облік потоків в еколого-економічній системі
Тема 4. Облік екологічних активів
Тема 5. Екологічно модифіковані рахунки потоків
Тема 6. Облік екологічної діяльності й пов’язаних з нею потоків
Тема 7 . Експериментальний облік екосистем у рамках SEEA
Тема 8. Національний екологічний аудит

3. Рекомендована література

1. Врублевська О.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Інтегрований еколого-економічний облік» для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.04010601 „Екологія та охорона навколишнього середовища”. – Львів: НЛТУ України, 2011. – 40 с.
2. System of Environmental-Economic Accounting: Central Framework. - European Commission, FAO, International Monetary Fund, OECD, United Nations, World Bank. – 2012. – 306 p. // http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/White_cover.pdf.
3. System of Environmental-Economic Accounting 2012. Experimental Ecosystem Accounting. White cover publication. - European Commission, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, World Bank. – 2013. // http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/eea_white_cover.pdf.

Мова викладання  українська

Навчально-методичне забезпечення 

Врублевська О.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Інтегрований еколого-економічний облік» для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.04010601 „Екологія та охорона навколишнього середовища”. – Львів: НЛТУ України, 2011. – 40 с.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP