gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

Напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент" /  6.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", денна, заочна форми навчання

Семестр 1

Обсяг (кредити, год.) 2,5 кредити, 90 год.

1. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Методологічні основи планування 

Тема 2. Річний план підприємства 

Тема 3. План виробництва та реалізації продукції лісового господарства

Тема 4. План матеріально-технічного забезпечення 

Тема 5. План праці та зарплати 

Тема 6. Планування собівартості продукції 

Тема 7. План технічного розвитку та підвищення ефективності виробництва 

Тема 8. Основи оперативного планування 

2. Основні джерела для вивчення дисципліни

Коваль Я.В., Блажкевич Т.П., Волочков В.В. Планування виробництва в лісовому господарстві. Навч. посібник. - Житомир "Житомирський національний агроекологічний університет", 2011. - 504 с.

Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник, 3-тє видання. - К. "Каравела", 2008. - 352 с.

Дячишин О.В. Планування на лісових підприємствах. Конспект лекцій для студентів заочного факультету напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій", 6.030509 "Облік і аудит". - Львів - РВВ НЛТУ України, 2010. - 48 с.

Дячишин О.В. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи з дисципліни "Планування галузеве"для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій", 6.030509 "Облік і аудит". - Львів - РВВ НЛТУ України, 2008. - 52 с.

Дячишин О.В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни "Планування галузеве" для студентів заочного факультету напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій", 6.030509 "Облік і аудит". Львів - РВВ НЛТУ України, 2008. - 28 с.

3. Мова викладання  українська

GREEN Blue Orange BACK TO TOP