gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

6.030601 „Менеджмент”; денна, заочна

Семестр 3

Обсяг (кредити, год.) 3,108 год.

Інститут (кафедра), де  читається дисципліна Навчально-науковий інститут екологічної економіки і менеджменту, кафедри: менеджменту організацій і адміністрування, економіки підприємства, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Результати навчання

Після вивчення дисципліни студенти повинні бути компетентними в:
- законодавчій та нормативній базі стосовно управління інноваційною діяльністю;
- закордонному досвіді ведення інноваційної діяльності;
- основних термінах, поняттях та визначеннях стосовно управлінських рішень в інноваційній діяльності;
- виборі напрямків інноваційного розвитку екологічного спрямування та їх класифікації;
- аналізі інноваційних ідей та інновацій;
- пошуку та формуванні джерел фінансування інноваційних проектів;
- оцінці доцільності інвестування інноваційних проектів.                                

2. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Управління інноваційним розвитком підприємств: основні поняття, принципи, методи та функції
Тема 2. Аналіз і оцінка потенціалу ринку для екологічно спрямованих інновацій
Тема 3. Екологічне підприємництво в Україні: можливості інноваційного розвитку та проблеми стимулювання
Тема 4. Система екологічного управління та менеджменту, як фактор екологічно спрямованого інноваційного розвитку
Тема 5. Джерела і механізми інвестування інновацій
Тема 6. Стратегії просування інновацій на ринок

3. Рекомендована література

1. Відомості Верховної Ради України № 37 від 17.09.99 р. Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України. - С. 770-776.
2. Закон України „Про інноваційну діяльність” від 04.07.2002р. № 40-IV.
3. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16 січня 2003 р. № 13.
4. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» // ВВР від 24.03.1992, № 2, -с. 165.
5. Закон України «Про наукову та науково-технічну експертизу // ВВР від 28.023.1995, № 9, -с. 56.
6. Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: монографія / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Університетська книга, 2012. – 512 с.
7. Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 129 с.
8. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: Університетська книга, - К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.

Мова викладання  українська

Навчально-методичне забезпечення 

1. Муравйов Ю.В. Інноваційний менеджмент. Конспект лекцій: - Львів: НЛТУ України, 2008. – 228 с.
2. Муравйов Ю.В. Інноваційний менеджмент. Конспект лекцій: - Львів: НЛТУ України, 2012. – 100 с.
3. Муравйов Ю.В. Управління інноваціями. Конспект лекцій: - Львів: НЛТУ України, 2013. – 81с.
4. Муравйов Ю.В. Управління інноваціями. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 49 с.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Розклад

  • Консультації

На сайті 12 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP