gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

Семестр 7

Обсяг (кредити, год.)  3,5 кредити 126 годин

Інститут (кафедра), де  читається дисципліна Кафедра менеджменту організацій і адміністрування

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: 

 • основні поняття і терміни екологічного управління;

 • сутність організації як об’єкта управління;

 • закономірності становлення та розвитку теорії управління;

 • основні методологічні підходи до ухвалення управлінських рішень;

 • сутність планування як функції управління;

 • основні методичні підходи до планування;

 • сутність організаційного процесу;

 • властивості типових організаційних структур;

 • сутність процесів централізації та децентралізації повноважень;

 • зміст делегування повноважень;

 • сутність понять мотивація та стимулювання праці;

 • основні теорії мотивації; еволюцію підходів до мотивації працівників; основні форми влади;

 • основні положення теорії лідерства;

 • основні типи конфліктів;

 • основні підходи до управління конфліктами;
 • сутність екологічного управління;

 • складові системи екологічного управління;

 • міжнародні механізми екологічного управління;

 • концептуальні засади організації громадського екологічного управління;

 • склад та функції системи державного екологічного управління;

 • спеціальні та загальні функції системи державного екологічного управління;

 • система екологічного управління на рівні організації

 • методичні підходи до організації корпоративного екологічного управління;

вміти:

 • ухвалювати управлінські рішення з використанням сучасних методичних підходів, зокрема, методів теорії ігор; 

 • використовувати колективні методи ухвалення управлінських рішень, такі як «метод мозкового штурму», «метод конференції ідей», «метод колективного блокноту» тощо; 

 • використовувати методи актуалізації творчого мислення у процесі ухвалення управлінських рішень;

 • здійснювати аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища організації з використанням методики SWOT-аналізу;

 • формувати короткострокові плани організації з використанням методів календарного планування;

 • формулювати місію та цілі організації;

 • виходячи з ключових характеристик, обирати оптимальну організаційну структуру;

 • використовувати механізми координації;

 • формувати мотиваційну політику організації, виходячи із сучасних концептуальних засад мотивації персоналу;

 • використовувати інструментарій теорії лідерства для вирішення завдань організації;

 • здійснювати управління конфліктами в рамках організації;

 • використовувати механізми екологічного управління у відповідності до законів взаємодії суспільства і природи;

 • формувати систему екологічного управління на організаційному, місцевому та державному рівнях;

 • використовувати міжнародні екологічні стандарти, зокрема, ISO 14000 для формування системи екологічного управління організацією;

 • формувати концепцію корпоративної соціальної відповідальності організації;

 • використовувати міжнародні ініціативи у сфері корпоративної соціальної відповідальності (Глобальний договір ООН, Глобальна ініціатива зі звітності (GRI), Стандарт ISO 2600) для формування політики корпоративної соціальної відповідальності організації;

 • використовувати механізми громадського екологічного управління для відстоювання екологічних інтересів місцевих територіальних громад;

 • застосовувати інструменти державного екологічного управління з метою впливу на формування державної екологічної політики та відстоювання екологічних інтересів організації.

2. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Сутність та історія становлення управління як науково-практичної діяльності (2 год.)
Тема 2. Основи теорії прийняття управлінських рішень (2 год.)
Тема 3. Планування як функція управління (2 год.)
Тема 4. Організація як функція управління (4 год.)
Тема 5. Мотивація та стимулювання персоналу (2 год.)
Тема 6. Влада і лідерство. Стилі управління персоналом (2 год.)
Тема 7. Основи теорії управління конфліктами (2 год.)
Тема 8. Сутність процесу управління в екологічній діяльності (2 год.)
Тема 9. Корпоративне екологічне управління (4 год.)
Тема 10. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент екологічного управління (2 год.)
Тема 11. Громадське та місцеве екологічне управління (2 год.)
Тема 12. Державне екологічне управління (2 год.)

3. Рекомендована література

1. Екологічне управління: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.
2. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. – Чернівці: Зелена Буковина, 1996. – 248 с.
3. Модернізація виробництва: системно – екологічний підхід. Посібник з екологічного менеджменту / Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. та ін. – К.: СИМВОЛ-Т, 1997. - 245 с.
4. Организация управления в условиях рыночных отношений: Учебно-методическое пособие. – К.: МЗУУП, 1993. – 28 с.
5. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. - 464 с.

Мова викладання  українська

dle-joomla.ru
Не дорогие шаблоны dle качайте бесплатно.
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
 • Розклад

 • Консультації

На сайті 37 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP