gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Історія кафедри

Історія кафедри бере початок з жовтня 1945 року, коли у Львівському лісотехнічному інституті була утворена кафедра економіки і організації лісової промисловості, першим завідувачем якої був Писаревський Самуїл-Лев Залманович. У вересні 1949 року кафедра отримала назву кафедри економіки, організації і планування. У вересні 1953 року цю кафедру очолив кандидат економічних наук Полянський Є.В. У 1955 році на базі цієї кафедри була утворена кафедра економіки, організації і планування лісової, деревообробної промисловості і лісового господарства, завідувачем якої став кандидат економічних наук Чекін В.П., а з вересня 1968 року – доц., к.е.н. Оксанич Е.Я.
ЧекінЧекін Володимир Павлович
 
У травні 1969 року на базі кафедри економіки, організації і планування лісової, деревообробної промисловості і лісового господарства утворені дві кафедри: економіки і організації лісової промисловості і лісового господарства (завідувач доц. Борисова І.В.) і кафедра економіки і організації деревообробної промисловості (завідувач доц. Оксанич Е.Я.). Саме на базі цих кафедр у 1993 році були утворені дві випускаючі кафедри – кафедра економіки і менеджменту лісових підприємств і кафедра економіки і менеджменту деревообробних підприємств.
За період з 1969 до 1993 року кафедру економіки і організації лісової промисловості і лісового господарства очолювали: доц., к.е.н. Борисова І.В., проф. д.е.н. Ільйов Л.І., доц., к.е.н. Кислова Т.А., проф., д.е.н. Туниця Ю.Ю. (нині ректор НЛТУ України, академік НАН України, президент ЛАН України), проф., д.е.н. Римар М.В., доц., к.е.н. Сенько Є.І.

 

 

 

Писаревський

Писаревський Самуїл-Лев Залманович

 Оксанч
Оксанич Емануїл Якович
 
 У 1987 р. кафедра отримала назву «Економіка лісу і організації праці в лісових комплексах», у 1993 р. – «Економіка і менеджмент лісових підприємств», у 2014 р. – «Менеджмент організацій і адміністрування». Упродовж останніх двадцяти років цей підрозділ очолював професор, доктор економічних наук, заслужений працівник народної освіти України Синякевич Ігор Макарович.На початку 80-х років минулого століття на кафедрі сформувався перспективний науковий напрям досліджень – еколого-економічні проблеми природокористування, започаткований доктором економічних наук Туницею Ю.Ю., котрий згодом став ректором Національного лісотехнічного університету України, академіком НАН України, президентом Лісівничої Академії Наук України (ЛАНУ).
   
Борисова
Борисова Ірина Владиславівна
Ілльо
Ільйов Лев Іванович
 
Цими дослідженнями були закладені теоретичні основи екологічної економіки, вперше в економічній теорії здійснено теоретичне обґрунтування екологічних витрат виробництва, виконано цикл наукових досліджень із питань економіки комплексних лісових підприємств, проведено виробничі експерименти щодо використання відходів лісозаготівельних і лісогосподарських виробництв. За наукові дослідження еколого-економічної ефективності комплексних лісових підприємств професор Туниця Ю.Ю. і доцент Синякевич І.М. отримали бронзові медалі ВДНГ СРСР, а за монографію «Стимулирование эколого-экономической эффективности лесопользования» – другу премію Міністерства освіти України.
Упродовж останніх двадцяти років на кафедрі менеджменту організацій і адміністрування виконано низку фундаментальних і прикладних наукових досліджень на замовлення Міністерства освіти і науки України та Міністерства екології і природних ресурсів України в рамках таких держбюджетних і госпдоговірних тем:
 

Кислова

Кислова Тетяна Андроніківна

Туниця
Туниця Юрій Юрійович
 
 
  – Теоретичне обґрунтування національної лісової політики (№ держреєстрації 010U006038);
– Розроблення проекту рекомендацій щодо визначення критеріїв та показників економічної оцінки еколого-соціальних функцій лісових екосистем (№ держреєстрації 010U006038);
– Цінова політика в лісовому господарстві України (№ держреєстрації 0109U001473);
– Концепція екологізації розвитку та зміцнення екологічної безпеки України (№ держреєстрації 0108U009091);
– Концепція формування інструментів екополітики (№ держреєстрації 0103U000080);
– Концептуальні основи розвитку лісотехнічної освіти і науки в контексті вирішення глобальних екологічних проблем на рубежі ХХІ століття (№ держреєстрації 0197U017651).
 
Римар
Римар Микола Васильович
IMSynyakevych
Синякевич Ігор Макарович
  Із 1998 р. на кафедрі менеджменту організацій і адміністрування проводять ґрунтовні наукові дослідження проблем екологічної і лісової політики, тісно переплетені з вивченням актуальних проблем економіки природокористування. Результати наукової роботи представлені в таких монографіях: «Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз (Синякевич І.М., Дейнека А.М., Врублевська О.В., Головко А.А. та ін., 2014), «Екологічна політика» (Синякевич І.М., 2011), «Лісова політика: теорія і практика» (Синякевич І.М., Соловій І.П., Врублевська О.В. та ін., 2008), «Лісове господарство: еколого-економічні засади розвитку» (Дейнека А.М., 2009), «Інструменти екополітики: теорія і практика» (Синякевич І.М., 2003), «Коренева плата за деревину: інструмент лісової політики і екологізації лісового сектору економіки» (Холявка В.З., 2005), «Економіка та організація формування маркетингової туристичної індустрії в Україні» (Малик Л.О., 2011), «Кафедра економіки і менеджменту лісових підприємств: минуле, сучасне, майбутнє» (Синякевич І.М., Сенько Є.І., 2004). Крім того, вийшли в світ збірники наукових праць: «Екологічна і лісова політика» (Синякевич І.М., 2004, вип. 2; 2007, вип. 3; 2008, вип. 4).  

Сенько

Сенько Євген Іванович

 
На основі виконаних наукових досліджень викладачі кафедри підготували і видали підручники та навчальні посібники з грифом МОН України, які характеризуються глибокою екологічною спрямованістю, зокрема такі: «Лісова політика» (Синякевич І.М., Дейнека А.М., Соловій І.П., 2013), «Лісова політика» (Синякевич І.М., 2005), «Організація, планування і управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарства» (Сенько Є.І., 2012), «Менеджмент організацій у лісовій сфері» (Малик Л.О., 2010), «Устойчивое развитие: теория, методология, практика» (Мельник Л.Г., Врублевська О.В. та ін., 2009).
На кафедрі менеджменту організацій і адміністрування працює колектив висококваліфікованих викладачів, серед яких д.е.н., професор Синякевич І.М., д.е.н., професор Дейнека А.М., кандидати економічних наук, доценти Врублевська О.В., Сенько Є.І., Динька П.К., Дідик Я.М., Дудюк В.С., Муравйов Ю.В., Малик Л.О., Дячишин О.В., Ковалишин В.Р., Польовський А.М., Головко А.А., к. с.-г. н., доцент Олійник І.Я., старший викладач Якобчук В.М.
Упродовж останніх десяти років на кафедрі менеджменту організацій і адміністрування виконали та захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища такі аспіранти і викладачі: В.З. Холявка (2003), С.О. Мельник (2003), О.М. Адамовський (2003), В.Р. Ковалишин (2006), О.В. Дячишин (2007), О.П. Павліщук (2007), А.М. Польовський (2008), А.А. Головко (2010), О.П. Сакаль (2011), І.Г. Гуль (2012), В. П. Мороз (2014).
У 2010 р. докторську дисертацію за фахом «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» захистив Дейнека А.М. (науковий консультант – академік НАН України Туниця Ю.Ю.), який працює професором кафедри, очолює її філію при Львівському обласному управлінні лісового і мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України.
В рамках загальної концепції, спрямованої на екологізацію суспільного розвитку та подолання глобальних екологічних загроз, викладачі кафедри проводять фундаментальні дослідження у сфері екологізації лісового господарства, науки й освіти. Вони видали колективну монографію «Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз» (2014) та розробили робочі програми нових економічних дисциплін екологічного спрямування.

  mo

Справа наліво: стоять доц. Сенько Є.І., доц. Динька П.К., доц. Дудюк В.С., доц. Муравйов Ю.В., доц. Польовський А.М., сидять: доц. Врублевська О.В., старший викладач Якобчук В.М., проф. Синякевич І.М., старший лаборант Коваль Н.М., доц. Малик Л.О.
Кафедра менеджменту організацій і адміністрування плідно співпрацює з університетами США, Німеччини, Італії, Бельгії, Білорусії, України. Більшість викладачів кафедри проходили стажування в університетах США, Німеччини, Швеції, Італії, Бельгії.
Підготовці високопрофесійного персоналу сприяла спеціалізована вчена рада Д 35.072.01 Національного лісотехнічного університету України, в роботі якої брали участь викладачі кафедри, зокрема: д.е.н., професор Синякевич І.М. (заступник голови спеціалізованої вченої ради), к.е.н., доцент Дудюк В.С. (учений секретар), д.е.н. Дейнека А.М. (член ради).
Викладачі активно долучаються до роботи Лісівничої академії наук України. Професор Синякевич І.М. був віце-президентом академії, професор Дейнека А.М. – дійсним членом, а доцент Олійник І.Я. – членом-кореспондентом ЛАНУ.

 

 

 

 

 

 

 

GREEN Blue Orange BACK TO TOP