gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Актуальні публікації

Шедюк Монографія   Шведюк Ю. В. Оцінювання еколого-економічної ефективності лісовідновлення в умовах Малого Полісся: монографія / Ю. В. Шведюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. - 224 с.

Подано розв'язання наукового завдання щодо оцінювання еколого-економічної ефективності лісовідновлення в умовах Малого Полісся. Визначено сутність поняття еколого-економічна ефективність лісовідновлення. Проаналізовано наявні підходи до оцінювання ефективності відновлення лісів, визначено їхні сильні та слабкі сторони. Розроблено та апробовано теоретико-методичний підхід до оцінювання еколого-економічної ефективності лісовідновлення, що забезпечує врахування загальної економічної вартості послуг лісових екосистем. Виконано аналіз тенденцій процесу лісовідновлення в умовах Малого Полісся, використовуючи метод «Рушії-Навантаження-Стан-Вплив-Відповідь». Оцінено параметри моделей динаміки росту та продуктивності деревостанів різного походження для основних лісотвірних порід Малого Полісся, що дало змогу оцінити ефективність лісовідновлення методом аналізу витрат і вигід. Обґрунтовано методичні основи багатокритеріального оцінювання ефективності стратегій лісовідновлення на засадах сталості.

Для науковців, викладачів і студентів.

 

Сенько Організація плануання та упраління  

Сенько Є.І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарств: навч. посіб. / Є.І. Сенько. – К.: Знання, 2012. – 487 с.

У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано теоретичні напрацювання та практичний досвід з організації, планування й управління на державних підприємствах лісового та комунальних підприємствах садово-паркового господарств. Подано характеристику цих підприємств, їх склад і структуру, організацію виробничого процесу. Висвітлено оперативне управління виробництвом, режим роботи, використання засобів праці, організацію технічного нормування як інструмента вдосконалення організації праці й планування виробництва. Чільне місце відведено дослідженню лісогосподарської діяльності та проблемам сталого лісокористування, організації лісокультурних робіт, охороні лісу, боротьбі зі шкідниками лісу, організації мисливських угідь, відпуску деревини на пні, організації рубань догляду та головного користування. Значна увага приділена організації садово-паркового господарства, зокрема плануванню, виконанню робіт з благоустрою території, організації утримання міських зелених насаджень, організації менеджменту та основ обліку. Матеріал посібника ґрунтується на концепції сталого розвитку.

Для студентів вищих навчальних закладів, підприємців, науковців, які цікавляться проблемами удосконалення організації, планування й управління на підприємствах лісового та садово-паркового господарств.
Малик Менеджмент організацій    

Малик Л.О. Менеджмент організацій у лісовій сфері: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «Кондор». – 2010. – 402 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні, методологічні й практичні засади менеджменту організацій у лісовій сфері, проблеми ведення лісового господарства в сучасних умовах ринкової економіки та суспільному житті країни. Наведено приклади ведення лісового господарства в ДП «Сколівський лісгосп». Посібником передбачено вивчення теоретичних і практичних основ менеджменту організацій в обсязі передбаченому навчальною програмою відповідного курсу аудиторних занять студентів, які оволодівають професією менеджера лісового господарства для сучасного ринку з відповідним рівнем формування професійної компетенції.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів курсу менеджмент організацій, а також буде корисним для фахівців, які займаються менеджментом у лісовій галузі.
Дейнека Лісое господарсто    

Дейнека А.М. Лісове господарство: еколого-економічні засади розвитку. – К.: Знання, 2009. – 350 с.

У монографії розкрито теоретико-методологічні підходи до управління лісами та лісовим господарством на еколого-економічних засадах. Особливу увагу звернено на можливості їх використання в Україні з метою вирішення актуальних проблем розвитку лісового сектору економіки. Лісові ресурси, сучасні тенденції трансформації екологічних, економічних і соціальних функцій лісового господарства розглядаються у контексті забезпечення глобальної та національної економічної й екологічної безпеки, добробуту місцевих громад. Проаналізовано особливості процесів реформування державного управління лісовим господарством у країнах з перехідною економікою, досліджено його еколого-економічні аспекти в Україні. Обґрунтовано шляхи вдосконалення чинної системи управління лісовим господарством із урахуванням міжнародного досвіду, вимог реформування економіки країни.

Для науковців, практиків, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями розвитку лісового господарства України.
Малик монографія   Малик Л.О. Економіка та організація формування маркетингової туристичної індустрії в Україні. Монографія. – Дрогобич: Коло, - 2011. – 395 с.

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні і практичні засади становлення та розвитку туристичної індустрії, організації у лісовій сфері, проблеми ведення лісового господарства в сучасних умовах ринкової економіки і суспільному житті країни. Приведено приклади розвитку туристичної та рекреаційної індустрії Карпатського регіону, ведення лісового господарства в Національному природному парку «Сколівські Бескиди», показано організацію туристичної індустрії. Монографія передбачає вивчення теоретичних і практичних основ маркетингової діяльності організацій туристичної індустрії в обсязі, передбаченому навчальною програмою відповідного курсу аудиторних занять студентів, які оволодівають професією менеджера лісового господарства для сучасного ринку з відповідним рівнем формування професійної компетентності.

Монографія призначена для студентів, аспірантів і викладачів курсу «Менеджмент організацій», а також буде корисною для фахівців, які займаються менеджментом у лісовій галузі.
Малик туризм   Малик Л.О. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх менеджерів до туристично-рекреаційної діяльності: монографія. – Дрогобич: Коло, 2013. – 478 с.

У монографії висвітлено теоретичні, методичні та практичні засади становлення й розвитку туристичної галузі, організації туристичних походів, розглянуто питання готельного господарства та надання сервісу, розвитку рекреаційно-туристичної індустрії у Карпатському регіоні, туристичні маршрути прочанськими місцями Галичини, проаналізовано рекреаційний потенціал регіону. Наведено приклади архітектури та культурної спадщини Києва для виховання учнівської молоді шкільним туризмом у контексті «людина і природа», розкрито проблеми лісового господарства та його визначальні чинники в туристичній рекреаційній індустрії.

Монографія передбачає напрями розвитку туризму та підготовки менеджерів туризму до туристично-рекреаційної діяльності, а також підготовки учнівської молоді до туристичних походів. Висвітлено результати експериментальної перевірки ефективності підготовки майбутніх менеджерів туризму до туристичної діяльності.

Монографія призначена для студентів, аспірантів і викладачів курсу: «Менеджмент», «Підприємництво», «Сфера послуг», а також буде корисною для фахівців, які займаються туристичною діяльністю.
Екологізація лісокористуання   Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз : монографія / [Синякевич І. М., Дейнека А. М., Головко А. А. та ін.] ; за наук. ред. д.е.н., проф. І.М. Синякевича. – Львів : Камула, 2014. – 592 с.

У монографії розглянуто актуальні питання екологізації лісокористування в контексті глобального потепління клімату і зростання численних екологічних, економічних і соціальних загроз, що постали перед земною цивілізацією в ХХІ ст., а також екологізації суспільного розвитку, який в третьому тисячолітті став об’єктивною необхідністю. Цей процес у лісовому господарстві передбачає екологізацію економічних інструментів, зокрема системи ціноутворення, планування, сертифікації лісокористування, стандартизації лісового менеджменту тощо. В Україні він пов’язаний з реформуванням лісового і мисливського господарств для забезпечення сталого екологічно збалансованого розвитку та пріоритетними екологічними і соціальними функціями лісів.

Для працівників лісового, мисливського і сільського господарств, природоохоронних організацій, наукових відомств та установ, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами економіки лісокористування.
Лісоа політика    

Синякевич І. М. Лісова політика: підручник / Синякевич І. М., Дейнека А. М. , Соловій І.П. ; за ред. д.е.н., проф. І. М. Синякевича. – К.: Знання, 2013. – 323 с.

У підручнику викладено теорію і практику лісової політики щодо сталого екологічно збалансованого розвитку лісового господарства та подолання глобальних екологічних загроз. Зроблено ґрунтовний аналіз сучасної лісової політики України й зарубіжних країн (США, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі та ін.), визначено шляхи вдосконалення лісокористування, системи управління лісовим господарством та подолання конфліктів у лісовому секторі економіки.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, працівників лісового сектору економіки.
GREEN Blue Orange BACK TO TOP