gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

8.03060101  «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03050401  «Економіка підприємства»

Нормативна для 8.03050401
Вибіркова для 8.03060101

Семестр 9

Обсяг (кредити, год.)  4 кредити 144 години

Інститут (кафедра), де  читається дисципліна Кафедра менеджменту організацій і адміністрування

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: 

 • концептуальні основи розвитку соціальної відповідальності; 

 • зміст Глобального договору ООН;
 • місце соціальної відповідальності в системі управління організацією;
 • особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку; 
 • принципи чесної конкуренції, етичної поведінки компаній щодо партнерів та соціально-відповідального маркетингу;
 • екологічні аспекти соціальної відповідальності, стандарти екологічного менеджменту (ISO 14001, 14000 );
 • зміст, структуру і вимоги міжнародних стандартів звітності, особливості соціальної звітності в Україні;

вміти: 

 • ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування заінтересованих сторін організації з позицій концепції соціальної відповідальності;

 • спираючись на стандарти МОП, Європейського Союзу і національного законодавства забезпечувати дотримання принципів Глобального договору у сфері праці (принципи 3, 4, 5 і 6);

 • узагальнювати матеріали аналізу для формування пропозицій щодо удосконалення програм соціальної відповідальності;

 • застосовувати основні принципи прийняття етичних управлінських рішень;

 • збирати й оцінювати інформацію з соціальної відповідальності для прийняття рішень і формування пропозицій до програм розвитку організації; розробляти етичні кодекси організацій, фахівців різних професій; 

 • на основі інформаційної політики організації поширювати інформацію про соціальну відповідальність;

 • аналізувати соціальну звітність організації і готувати необхідну інформацію для її формування;
 • за допомогою сучасного методичного інструментарію розробляти систему моніторингу ефективності діяльності організації у сфері соціальної відповідальності та оцінювати результативність програм соціальної відповідальності
 • розробляти та впроваджувати процедури здійснення соціального аудиту;
 • аналізувати нефінансові ризики, пов’язані з діяльністю організації та розробляти заходи із їхнього запобігання або зниження.

2. Програма навчальної дисципліни

 

ТЕМА 1. Концептуальні основи розвитку соціальної відповідальності
ТЕМА 2. Соціальна відповідальність в системі управління організацією
ТЕМА 3. Формування відносин з працівниками на засадах соціальної відповідальності
ТЕМА 4. Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому середовищі
Змістовий модуль 2. «Напрямки соціальної відповідальності»
ТЕМА 5. Соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальними громадами
ТЕМА 6. Екологічні аспекти соціальної відповідальності
ТЕМА 7. Інформаційна політика і соціальна звітність

3. Рекомендована література

1. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика: підручник / Саприкіна М.А., Ляшенко О., Саєнсус М.А., Місько Г.А., Зінченко А.Г. (за науковою редакцією Редькіна О.С.). – К.: «Фарбований лист», 2011. – 480 с.
2. Благов Ю.Е. «Концепция корпоративной ответственности и стратегическое управление» // Российский журнал менеджмента. – 2004. – Т. 4, № 3. С. 17-34.
3. Благов Ю.Е. «Корпорация как моральный агент» // Российский журнал менеджмента. – 2006. - № 4. С. 93-98.
4. Корпоративна соціальна відповідальність : підручник / О. Денис, О. Дубовик, А. Я. Кузнєцова, Є. Е. Матвєєв, О. М. Петрое, Т. С. Смовженко, І. З. Сторонянська, С. В. Шульц ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової. – Друге вид., доповн. – К. : УБС НБУ, 2010. – 384 с.
5. ISBN 978-9
6. Куліш А. Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях і відповідях.-К: 2007.- 80 с.
7. Котлер Ф., Н.Лі. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Пер. з англ. С. Яринич. – К.: Стандарт, 2005. – 302 с.
8. Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних підприємств в Україні: [навч. посіб.]/ Ольга Михайлівна Петроє. –К.: Центр учбової літератури, 2008. – 60 с.
9. Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної соціальної політики: [монографія] / Ольга Михайлівна Петроє. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 152 с.
10. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: розуміння та впровадження. – К: 2005.- 48 с.
11. Фукуяма Ф.Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию:[пер. С англ.]/Френсис Фукуяма. – М.:АСТ:АСТ Москва:Хранитель, 2006. – 730 с.
12. Donaldson T. The Stakeholder Revolution and the Clarcson Principles / Business Ethics Quarterly, 2002. – Vol. 12. – № 2. – P. 107–111.
13. Labour principles of the United Nations Global Compact : A Reference for Business / International Labour Office. - Geneva: ILO, 2008 //http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/multi/documents/instructionalmaterial/wcms_101246.pdf

Мова викладання  українська

dle-joomla.ru
Не дорогие шаблоны dle качайте бесплатно.
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
 • Розклад

 • Консультації

На сайті 39 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP