gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 7.03050401 «Економіка підприємства»; денна, заочна

Семестр 10

Обсяг (кредити, год.)  2,5 кредити, 90 год.

Інститут (кафедра), де  читається дисципліна Навчально-науковий інститут екологічної економіки та менеджменту.

Кафедри «Менеджменту організацій і адміністрування», «Економіки підприємства»

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: 

  • основні законодавчі і нормативні документи в сфері управління охороною навколишнього середовища на всіх рівнях (міжнародному, національному, суб'єктному);
  • екологічні стандарти у сфері сертифікації продукції та сертифікації системи менеджменту на підприємстві;
  • існуючі схеми екологічної сертифікації продукції та екологічної сертифікації системи менеджменту;
  • теоретичні та практичні основи проведення екологічної сертифікації на прикладі підприємств лісового комплексу України.

вміти:

  • аналізувати існуючі екологічні стандарти та схеми сертифікації з метою вибору оптимальної для вдосконалення виробничо-господарської діяльності підприємства;
  • приймати управлінські рішення для забезпечення мінімізації негативного впливу виробництва на навколишнє середовище;
  • застосовувати знання щодо впровадження екологічної стандартизації та екологічної сертифікації у практичній діяльності підприємств;
  • розраховувати витрати на проведення екологічної сертифікації підприємств лісового комплексу та лісопродукції;
  • здійснювати екологічну сертифікацію підприємств лісового комплексу.

2. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Екологічна стандартизація як нормативна база в сфері охорони навколишнього середовища.
Тема 2. Міжнародні стандарти екологічного менеджменту і аудиту.
Тема 3. Екологічна стандартизація в Україні.
Тема 4. Організаційний та економічний механізм розвитку екологічної сертифікації.
Тема 5. Екологічна сертифікація підприємств лісового комплексу.
Тема 6. Розвиток екологічної сертифікації підприємств лісового комплексу в Україні.

3. Рекомендована література

1. Екологічна сертифікація в сфері природокористування: еколого-економічні засади розвитку: Монографія / П.М. Скрипчук. – Рівне: НУВГП, 2011. – 358 с.
2. Ковалишин В. Р. Економічне стимулювання розвитку екологічної сертифікації лісів в Україні / В. Р. Ковалишин // Регіональна економіка. – 2004. – №2. – С. 182 – 189.
3. Міронова, Н. Г. Екологічна стандартизація і сертифікація : навч. посіб. / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 140 с.
4. Пахомова Н.В. Экологический менеджмент / Н.В. Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер. – СПб: Питер, 2003. – 544 с.
5. Синякевич І. М. Екологічна політика / І. М. Синякевич. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 332 с.
6. Viana V. Certification of forest products: issues and perspectives / V. Viana, J. Ervin, R. Donovan, C. Elliott. – Washington D.C.: Island Press, 1996. – 261 p.

Мова викладання  українська, англійська

GREEN Blue Orange BACK TO TOP