gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

6.030601 „Менеджмент”; денна, заочна

Семестр 7

Обсяг (кредити, год.)  3, 108 год.

Інститут (кафедра), де  читається дисципліна Навчально-науковий інститут екологічної економіки і менеджменту, кафедра менеджменту організацій і адміністрування

Результати навчання

Після вивчення дисципліни студенти повинні бути компетентними в:

  • сучасних концепціях стратегічного управління підприємством;
  • побудові стратегій розвитку еколого-економічного спрямування;
  • аналізі та прогнозуванні розвитку зовнішнього та внутрішнього середовища існування організації;
  • дотриманні принципів та застосуванні функцій та методів стратегічного управління;
  • формуванні місії та цілей організації, політики ведення бізнесу;
  • організаційному забезпеченні стратегічного управління і внесенні змін до організаційних структур управління;
  • формуванні фінансово-економічному механізму забезпечення стратегічного управління;
  • забезпеченні соціально-психологічного клімату при формування стратегічної поведінки персоналу.

2. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Еволюція передбачення майбутнього організації
Тема 2. Середовище господарської організації
Тема 3. Концепція та стратегія розвитку лісового господарства України
Тема 4. Сутність стратегії та «стратегічний набір”
Тема 5. Стратегічні пріоритети економічної безпеки в умовах екологічних трансформацій
Тема 6. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління та формування стратегічної поведінки персоналу

3. Рекомендована література

1. Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічне управління” /Укладач Н.В. Мішеніна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 106 с.
2. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах “зеленої економіки”: Монографія // В.Г. Потапенко / за наук. ред. д.е.н., проф. Є.В. Хлобистова. –К.: НІСД, 2012. – 360 с.
3. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI (Електронний ресурс). Режим доступу: http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.
4. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посіб.- Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.-336 с.
5. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп / П.Л. Гордієнко, Л.Г. Дідковська, Н.В. Яшкіна. - К.: Алеута, 2008. - 478 с.
6. Фаріон І.Д. Стратегічний аналіз: навчальний посібник для студентів і аспірантів / І.Д. Фаріон. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009. - 653 с.

4. Мова викладання  українська

5. Навчально-методичне забезпечення 

1. Муравйов Ю.В. Стратегічний менеджмент. Конспект лекцій: - Львів: НЛТУ України, 2008. – 166 с.
2. Муравйов Ю.В. Стратегічний менеджмент. Конспект лекцій: - Львів: НЛТУ України, 2012. – 76 с.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Розклад

  • Консультації

На сайті 10 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP