gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

1. Напрям/спеціальність, для якої читається дисципліна, форма навчання

6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство"; денна, заочна

Семестр 7

Обсяг (кредити, год.) 4,5; 162 год.

Інститут (кафедра), де  читається дисципліна Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства

У результаті вивчення дисципліни студенти повині бути компетентними в:

- нормативній та законодавчій базі стосовно ведення лісового та садово-паркового господарства та підприємницької діяльності;
- основних засадах екологічної та лісової політик;
- основних економічних категоріях: основні засоби, обігові фонди та фонди обігу, кадри, продуктивність праці, трудомісткість продукції, собівартість, ціни, прибуток, рентабельність, ефект, ефективність тощо; 
- застосуванні економіних знань при багатоцільовому використання лісових ресурсів;
- виборі шляхів підвищення ефективності лісогосподарського виробництва;
- застосуванні методів економічного обгрунтування господарських заходів для прийняття еколого-економічних управлінських рішень.

2. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Вступна лекція: загальний огляд дисципліни
Тема 2. Концепція реформування та розвитку лісового господарства України
Тема 3. Розвиток лісового господарства як складова стратегії екологічної політики України
Тема 4. Лісова політика України: перспективи розвитку
Тема 5. Лісовий кодекс України: основні положення та визначення
Тема 6. Екологічне підприємство в Україні: перспективи
та проблеми розвитку
Тема 7. Поняття підприємства як ланки народного господарства
Тема 8. Середовище існування господарської організації
Тема 9. Основні засоби і виробничі потужності підприємства
Тема 10. Обігові фонди та фонди обігу
Тема 11. Кадри, продуктивність праці та трудомісткість продукції лісового господарства
Тема 12. Теорія мотивації та заробітна плата працівників лісового господарства
Тема 13. Собівартість продукції підприємств лісового господарства
Тема 14. Ціни, прибуток та рентабельність підприємств лісового господарства
Тема 15. Економічна ефективність лісогосподарських заходів. Значення фактору часу в лісовому господарстві

3. Рекомендована література

1. Синякевич І.М. Екологічна політика: Стратегія подолання глобальних екологічних загроз. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 332 с.
2. Синякевич І.М., Дейнека А.М., Соловій І.П. Лісова політика. - Київ: Знання, 2013. - 476 с. 
3. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI (Електронний ресурс). Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.
4. Національна політика “зеленого зростання” в Україні: монографія / Т.П. Галушкіна, Л.О. Мусіна, Н.І. Хумарова. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України; Саки: ПП “Підприємство Фенікс”, 2012. – 272 с.
5. Пітер Пірс. Основи економіки лісового господарства. ТОВ «Видавничий дім «ЕКО-інформ». - К.: 2006. - 220 с.
6. Закон України “Лісовий кодекс України” № 3404-IV – К.: 2006.
7. Закон України “Податковий кодекс України”. - 2010 р.
8. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. С. Іванілов. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 727 с.
9. Сахарнацька Л.І. Екологізація лісового господарства Карпатського регіону [Електронний ресурс] / Сахарнацька Л. І. // Збірник наукових статей ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю. – Вінниця, 2011. – Том. 1. – С.253–255. Режим доступу: http://eco.com.ua/

Мова викладання  українська

Навчально-методичне забезпечення 

1. Муравйов Ю.В. Економіка галузі: конспект лекцій. – Львів: НЛТУ України, 2009. – 108 с.
2. Муравйов Ю.В. Завдання для виконання контрольних робіт з дисципліни “Економіка галузі” для студентів спеціальності 6.130400 «Лісове господарство» заочної форми навчання. – Львів: НЛТУ України, 2008. – 26 с.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Розклад

  • Консультації

На сайті 8 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP