gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

МаликДоцент кафедри

Викладає дисципліни:

Освіта

У 1995 році закінчила Український державний лісотехнічний університет за спеціальністю «Економіка і управління в галузях хіміко-лісового комплексу».

Посада, наукові ступені та звання:

Науковий ступінь - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.08.01- економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

Вчене звання - доцент.

Тема кандидатської дисертації: "Формування та використання платежів за недеревні рослинні ресурси для реалізації лісової політики".

Рік захисту – 2001.

Посада - доцент кафедри.

Список науково-методичних праць:

НазваХарактер роботиВихідні даніАвтор

1.

Лісова політика європейських країн щодо використання  недеревних ресурсів лісу

стаття

Науковий вісник: Менеджмент природних ресурсів, екологічна і лісова політика, 2004.- Вип. 14.2. - С. 181-184.

Малик Л.О.

2.

Сучасний стан та проблеми використання недеревних лісових ресурсів у західному регіоні України

стаття

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. - Львів: НЛТУУ. - 2006. - Вип. 16.5. - С. 42-44.

Малик Л.О.

3.

Опыт использования лесных недревесных ресурсов на украинском Полесье

 

Сборник научных трудов: Актуальные проблемы лесного комплекса. - Брянск, 2008. - Часть 1. - С. 33-35.

Малык Л.Е., Якобчук В.М.

4.

Дослідження ґрунтоутворюючої материнської породи карпатських лісових господарств стаття

Молодь і ринок. - 2009. -  № 7 (54). - С. 14-18.

Вачевський М.В., Малик Л.О.

5.

Особливості менеджменту лісозаготівельного виробництва

стаття

Молодь і ринок. - 2010. -  № 6 (65). - С. 24-31.

Малик Л.О.

6.

Менеджмент організацій у лісовій сфері

Навчальний посібник

К.: «Кондор». - 2010. - 408 с.

Малик Л.О.

7.

Світові тенденції торгівлі недеревних лісових продуктівМалик Л.О., Божук Т.І.

стаття

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. - Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. - Вип. 20.8. - С. 143-148.

Малик Л.О., Чуфін Л.Г.

8.

Роль зворотного зв’язку в навчальному процесі: досвід застосування методів «Три конверти» та анкетування

стаття

Молодь і ринок. - 2010. -  № 7-8 (66-67). - С. 94-98. 

Малик Л.О., Божук Т.І.

9.

Становлення та розвиток туристичної індустрії – від середніх віків до ХІХ та ХХ століття

стаття

Молодь і ринок. - 2010. -  № 9 (68). - С. 77-81.

Малик Л.О.

10. Управління інвестиційними проектами в туристичній галузі та методи продажу туристичного продукту стаття Молодь і ринок. - 2010. -  № 10 (69). - С. 103-108. Малик Л.О.
11. Історичні аспекти виникнення туризму як складова фахової підготовки менеджерів туристичної галузі стаття Педагогічний альманах: Збірник наукових праць. - Херсон: РІПО, 2010. - Випуск 8. - С. 139-144. Малик Л.О.
12. Охорона навколишнього природного середовища стаття Молодь і ринок. - 2010. -  № 12 (71). - С. 64-68. Малик Л.О.
13. Теоретико-методологічні засади стратегії управління маркетинговою діяльністю туристичної галузі у Карпатському регіоні стаття Молодь і ринок. - 2011. -  № 1 (72). - С. 71-75. Малик Л.О.
14. Роль та місце туризму в економіці країни та розвиток туристичного бізнесу стаття Молодь і ринок. - 2011. -  № 3 (74). - С. 67-72. Малик Л.О.
15. Сутність категорії управління та менеджменту в туристичному бізнесі стаття Молодь і ринок. - 2011. -  № 5 (76). - С. 73-76. Малик Л.О.
16. Економіка та організація формування маркетингової туристичної індустрії в Україні. монографія за ред. М.В. Вачевського Дрогобич: Коло, 2011. - 394 с. Малик Л.О.
17. Сучасний стан туристичної галузі України та теоретико-методологічні проблеми туристської освіти стаття Вища школа. - 2011. - № 5-6. - С. 99-104 Малик Л.О.
18. Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців до туристично-рекреаційної індустрії у вищих навчальних закладах стаття Молодь і ринок. - 2012. -  № 6 (89). - С. 43-48. Малик Л.О.
19. Генезис становлення туристичної індустрії в різних фазах вікових періодів до розвитку ХХ століття стаття Молодь і ринок. - 2012. -  № 7 (90). - С. 44-49. Малик Л.О.
20. Організація та розвиток туристичної галузі на українських землях в ХІХ та початку ХХ століття стаття Молодь і ринок. - 2012. -  № 9 (92). - С. 89-94. Малик Л.О.
21. Роль та місце рекреаційної індустрії Карпатського регіону в розвитку туризму стаття Молодь і ринок. - 2012.-  № 10 (93).- С. 40-46. Малик Л.О.
22. Державне регулювання інвестиційної діяльності в туристичній сфері України здійснюється на базі основних законодавчих актів стаття Молодь і ринок. - 2012. - № 11 (94). - С. 55-59. Малик Л.О.
23. Туристичні ресурси та основні концепції туристичної діяльності стаття Молодь і ринок. - 2012. - № 12 (95).- С. 25-30. Малик Л.О.
24. Туризм та його сегментація за видами проведення турів та за місцем призначення стаття Молодь і ринок. - 2013. - № 1 (96). - С. 28-34. Малик Л.О.
25. Сутність архітектури та культурної спадщини Києва для виховання учасників туристичних походів та спортивним туризмом у контексті відносин людини і природи стаття Молодь і ринок. - 2013. - № 2 (97). - С. 48-53. Малик Л.О.
26. Теоретичні засади управління інвестиційними проектами в туристичній галузі та продаж туристичного продукту стаття Молодь і ринок, 2013. - № 3 (98). - С. 55-60. Малик Л.О.
27. Організаційно-методичні умови, формування готовності менеджерів туризму до туристичних походів та туристичної діяльності стаття Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/[гол. Ред.: М.Т. Мартинюк]. -Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. - Ч. 2. Малик Л.О.
28. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців туристично-рекреаційної галузі монографія Дрогобич: Коло, 2013. - 478 с. Малик Л.О.
29. Intellectual Capital in the Assessment of Business value стаття Лісове господарство, лісова і деревообробна промисловість:  міжвід. наук.-техн. зб. - Львів: НЛТУ України. - 2012, Вип. 38. - С. 175-180.

L. Malyk, V. Yakobchuk.

30. Ефективність управління туристичною діяльністю та шляхи розвитку туристичних послуг в контексті новітніх технологій стаття Молодь і ринок. - 2013. -  № 5 (100). - С. 39-44. Малик Л.О.
31. Формування професійних компетентностей менеджерів туризму стаття Теорія і методика виховання: Науково-педагогічний вісник /За ред. Члена-кореспонданта НАПН України, д. пед. наук, проф.. В.Г.Бутенка. - Херсон: Грінь Д.С., 2013. - Вип. 3. - С. 57-61.  
32. Новітні педагогічні технології управління розвитку туристичної галузі стаття Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології /Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 1(8). - Херсон, 2013. - С. 309-315. Малик Л.О.
33. Методическое формирование стратегии управления инвестиционными проектами в туристической отрасли стаття Экономика и эффективность организации производства/ Под общей редакцией Е.А. Памфилова. Сборник научных трудов. Выпуск 21. - Брянск: БГИТА, 2014. - 111 с. - С. 60-66. Малык Л.Е.

Ел. пошта: Lubamalik@mail.ru

Хоббі – шахи.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Головко Андрій Андрійович - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, Andriy Golovko, Head of Department, Ph.D

Дейнека Анатолій Михайлович - професор, доктор економічних наук

Динька Павло Кузьмович - директор ННІ ЕЕМ, доцент, кандидат економічних наук

Врублевська Олена Василівна - доцент, кандидат економічних наук, Olena Vrublevska, Associate Professor, Ph.D

Дудюк Володимир Степанович - доцент, кандидат економічних наук

Дідик Ярослава Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук

Дячишин Оксана Василівна - доцент, кандидат економічних наук

Ковалишин Володимир Романович - доцент, кандидат економічних наук, Volodymyr Kovalyshyn, Associate Professor, Ph.D

Малик Любов Омелянівна - доцент, кандидат економічних наук

Муравйов Юрій Володимирович - доцент, кандидат економічних наук

Польовський Андрій Михайлович - доцент, кандидат економічних наук

Шведюк Юлія Володимирівна - старший викладач, кандидат економічних наук

Якобчук Валентина Михайлівна - старший викладач

На сайті 5 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP