gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 23788 05

vrublevskaДоцент кафедри

Викладає дисципліни:

Освіта

Львівський лісотехнічний інститут. Економіка і організація лісової промисловості та лісового господарства. Інженер-економіст. 1992.

Посада, наукові ступені та звання:

Науковий ступінь - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.08.01 «Економіка природних ресурсів та природокористування».

Вчене звання - доцент.

Тема дисертації «Екологічні витрати в лісозаготівельному виробництві (на прикладі комплексних лісових підприємств Львівської області)»

Рік захисту – 1995.

Посада - доцент кафедри.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом 6.030601 «Менеджмент». 

Список науково-методичних праць:

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Співавтори

1

Методологія і методика економічної оцінки права постійного лісокористування

стаття

Регіональна економіка. - 2002.- №4. -С.151-157.

 

2

Програма, методичні вказівки та контрольна робота з економіки природокористування для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.070801 “Екологія та охорона
навколишнього середовища”

методичні вказівкиЛьвів: УкрДЛТУ, 2002.  – 35 с. 
3

Конспект лекцій з економіки природокористування

конспектЛьвів: УкрДЛТУ, 2003. – 210 с. 
4

Проблеми формування теоретичних засад економічної оцінки природних благ

статтяРегіональна економіка. - 2004.- №2. -С.154-166. 
5Вимірювання економічної вартості ресурсів довкіллястаттяРегіональна економіка. - 2004.- №4. -С.140-149. 
6Методичні рекомендації до вивчення курсу „Економіка природокористування” для студентів заочної форми навчання за спеціальностями 6.050100 „Облік і аудит” і 6.050200 „Менеджмент організацій”методичні рекомендаціїЛьвів: УкрДЛТУ, 2005. – 31 с. 
7

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з економіки природокористування для студентів заочної форми навчання за спеціальностями
7.092001 “Лісоінженерна справа”, 7.090219 “Обладнання лісового комплексу”, 7.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами”

методичні вказівкиЛьвів: УкрДЛТУ, 2005. – 31 с. 
8Аналіз динамічної взаємодії між ринками продукції природокористування та об’єктів природокористуваннястаттяРегіональна економіка. - 2006.- №1. -С. 91-103. 
9Економіка природокористування: Курс лекцій.курс лекційК.: Логос, 2006. – 119 с.Лакида П.І., Антоненко І.Я., Бала О.П.
10

Do liberal market reforms provide sustainable use of the nature capital fund in the Ukrainian
Carpathians?

стаття

European Association for Comparative Economics Studies (EACES) 9th Bi-Annual Conference: Development Strategies - A Comparative View. University of Brighton (UK), September 7-9, 2006.
http://www.brighton.ac.uk/bbs/eaces/papers/1e2.pdf.
http://bbs.mis.brighton.ac.uk/eaces/papers/1e2.pdf.

 
11Аналіз законодавчо-нормативного регулювання оцінювання лісових активів в УкраїністаттяНауковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2007. - Вип.17.1 – 336 с.  – С.160-170. 
12Лісова рента: вилучення й розподілстаттяНауковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2007. - Вип.17.2 – 336 с.  – С.11-17. 
13Класифікація методів економічного оцінювання еколого-соціальних функцій лісустаттяРегіональна економіка. – 2007. - №4. – С.118-126. 
14Кількісне та економічне оцінювання продуктивності водоохоронної функції лісустаттяНауковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів, НЛТУУ. – 2007. – Вип.17.6. – 312 с. – С.58-64.Кульчицький-Жигайло І.Є.
15Економічне оцінювання ґрунтозахисної функції лісівстаттяНауковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів, НЛТУУ. – 2007. – Вип.17.8. – 336 с. – С.133-139.Сакаль О.В.
16Економічне оцінювання впливу лісів на сільськогосподарське виробництвостаттяВісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – 2008. - №15. – 685 с. – С.672-678.Сакаль О.В.
17Економічне оцінювання функції депонування вуглецю лісовими екосистемамистаттяНауковий вісник Національного аграрного університету / Лісівництво. Декоративне садівництво . Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.: НАУ, 2008. – Вип.122. – 354 с. – С.108-116.Павліщук О.П.
18Лісова політика: теорія і практикамонографіяЛьвів: ЛА "Піраміда", 2008. – 612с.Синякевич. І.М., Соловій І.П., Дейнека А.М., Польовський А.М., Павліщук О.П., Білінський І.Н., Дячишин О.В., Головко А.А., Дудюк В.С., Холявка В.З., Сенько Є.І.
19Устойчивое развитие: теория, методология, практикаучебникУтверждено Министерством образования и науки Украины в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. Гриф предоставлен Министерством образования и науки Украины. Письмо № 1.4/18-Г-1124 от 20.05.08.Сумы: Университетская книга, 2009. – 1230 с.под ред. проф. Л.Г.Мельника.177 авторов
20Forest economics at the Ukrainian National Forestry University. articleHigher Forestry Education towards Common European Space / Editors V.Brukas, M.Chubinsky. - Swedish University of Agricultural Sciences, St. Petersburg State Forest Technical Academy, 2010. – 149 p. – P.31-38.

I.M. Sinyakevich, Ye.V. Vrublevskaya, I.P. Soloviy,
V.R. Kovalishin, A.M. Polevsky

21Методичні рекомендації для виконання економічної частини випускових студентських робіт за спеціальністю «Інформаційні технології проектування»методичні рекомендаціїЛьвів: НЛТУ України, 2010.  – 19 с.

 

22Економіка природокористування і охорони довкілляПрограма нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»К.: КНТЕУ, 2011. – С. 214. 
23

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Інтегрований еколого-економічний облік» для студентів, які навчаються за спеціальністю
8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

методичні рекомендаціїЛьвів: НЛТУ України, 2011.  – 40 с. 
24Оподаткування використання лісових земельстаття

Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XVІІ, № 3. – Київ, Рівне: Спілка економістів України, НУВГП, 2011. – 360 с. – С. 260-266.
// http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2011_2/4_2.pdf.

Сакаль О.В.
25Значення дисципліни «Економіка природокористування» у реалізації процесу «Освіта для сталого розвитку» у вищій школістаття

Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Україна: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип.21.19. – 324 с. – С. 310-315. // http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_19/310_Wru.pdf

 
26Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Економіка довкілля» для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.18010017  «Економіка довкілля і природних ресурсів»методичні рекомендаціїЛьвів: НЛТУ України, 2012.  – 27 с. 
27Цінова політика в сфері лісокористування та зміна ролі державистаттяНауковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.1. - 404 с. – С. 63-70. 
28Проектуємо результати навчання: компетенції проти компетентностейстаттяЕлектронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою». – Вип.9. – 2012. //  http://tme.umo.edu.ua/docs/9/23.pdf.15 с. 
29Аналіз тенденцій розвитку національного рахівництва та інтегрованого еколого-економічного облікустаттяІнноваційна економіка. – 2013. - №2 (40). – С.156-159. 
30Проектуємо результати навчання на засадах компетентнісного підходустаттяНауковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип.23.16. - 408 с. – С.380-385. 
31Методичні рекомендації до самостійної роботи з економіки природокористування для студентів, які навчаються за напрямами 6.050502 «Інженерна механіка», 6.090104 «Лісозаготівля»
методичні рекомендаціїЛьвів: НЛТУ України, 2013. – 27 с. 
32Економіка природокористування для екологів-дослідниківНавч. посібник для студентів ВНЗЛьвів: Видавничий дім «Панорама», 2014. – 128 с. 
33Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загрозМонографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. І.М.СинякевичаЛьвів: Камула, 2014. – 592 с.Синякевич І.М., Дейнека А.М., Головко А.А., Ковалишин В.В., Мороз В.П., Бабкевич У.П., Гуль І.Г., Динька П.К., Динька О.П., Дідик Я.М., Польовський А.М.
34Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з економіки природокористування  для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»методичні рекомендації2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – 58 с. 
dle-joomla.ru
Не дорогие шаблоны dle качайте бесплатно.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Синякевич Ігор Макарович - завідувач кафедри, професор, доктор економічних наук

Дейнека Анатолій Михайлович - професор, доктор економічних наук

Динька Павло Кузьмович - директор ННІ ЕЕМ, доцент, кандидат економічних наук

Врублевська Олена Василівна - доцент, кандидат економічних наук, Olena Vrublevska, Associate Professor, Ph.D

Дідик Ярослава Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук

Дудюк Володимир Степанович - доцент, кандидат економічних наук

Дячишин Оксана Василівна - доцент, кандидат економічних наук

Головко Андрій Андрійович - доцент, кандидат економічних наук, Andriy Golovko, Associate Professor, Ph.D

Ковалишин Володимир Романович - доцент, кандидат економічних наук, Volodymyr Kovalyshyn, Associate Professor, Ph.D

Малик Любов Омелянівна - доцент, кандидат економічних наук

Муравйов Юрій Володимирович - доцент, кандидат економічних наук

Польовський Андрій Михайлович - доцент, кандидат економічних наук

Шведюк Юлія Володимирівна - асистент, кандидат економічних наук

На сайті 22 гостей та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP