gerb

 

К А Ф Е Д Р А

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Адреса: вул. Генерала Чупринки, 105, к 508,  м. Львів, 79057. Тел. /факс: +38(032) 258 42 20               

Олена Василівна Врублевска

vrublevska   Доцент кафедри

Викладає дисципліни:

Інтегрований еколого-економічний облік 
(англ. мовою для "Менеджменту")
 

Освіта

Львівський лісотехнічний інститут. Економіка і організація лісової промисловості та лісового господарства. Інженер-економіст. 1992.

Науковий ступінь та вчене звання:

Науковий ступінь - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.08.01 «Економіка природних ресурсів та природокористування».

Вчене звання - доцент.

Тема дисертації «Екологічні витрати в лісозаготівельному виробництві (на прикладі комплексних лісових підприємств Львівської області)»

Рік захисту – 1995.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізаціями  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент туризму»

Список науково-методичних праць:

1. Врублевська О.В. Методологія і методика економічної оцінки права постійного лісокористування. – Регіональна економіка. - 2002.- №4. -С.151-157.
2. Врублевська О.В. Програма, матодичні вказівки та контрольна робота з економіки природокористування для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.070801 "Екологнія та охорона навколишнього природного середовища". – Львів: УкрДЛТУ, 2002.  – 35 с.
3. Врублевська О.В. Конспект лекцій з економіки природокористування. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 210 с.
4. Врублевська О.В. Проблеми формування теоретичних засад економічної оцінки природних благ. – Регіональна економіка. - 2004.- №2. -С.154-166.
5. Врублевська О.В. Вимірювання економічної вартості ресурсів довкілля. Регіональна економіка. - 2004.- №4. -С.140-149.
6. Врублевська О.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Економіки природокористування" для студентів заочної форми навчання за спеціальностями 6.050100 "Облік і аудит" і 6.050200 "Менеджмент". – Львів: УкрДЛТУ, 2005. – 31 с.
7. Врублевська О.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з економіки природокористування для студентів заочної форми навчання за спеціальностями
7.092001 “Лісоінженерна справа”, 7.090219 “Обладнання лісового комплексу”, 7.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами”. – Львів: УкрДЛТУ, 2005. – 31 с.
8. Врублевська О.В. Аналіз динамічної взаємодії між ринками продукції природокористування та об’єктів природокористування. – Регіональна економіка. - 2006.- №1. -С. 91-103.
9. Економіки природкористування: Курс лекцій / Врублевська О.В., Лакида П.І., Антоненко І.Я., Бала О.П.. – К.: Логос, 2006. – 119 с.
10. VrublevskaO. Do liberal market reforms provide sustainable use of the nature capital fund in the Ukrainian
Carpathians. – European Association for Comparative Economics Studies (EACES) 9th Bi-Annual Conference: Development Strategies - A Comparative View. University of Brighton (UK), September 7-9, 2006.
http://www.brighton.ac.uk/bbs/eaces/papers/1e2.pdf.
11. Врублевська О.В. Аналіз законодавчо-нормативного регулювання оцінювання лісових активів в Україні. – Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2007. - Вип.17.1 – 336 с.  – С.160-170.
12. Врублевська О.В. Лісова рента: вилучення й розподіл. – Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2007. - Вип.17.2 – 336 с.  – С.11-17.
13. Врублевська О.В. Класифікація методів економічного оцінювання еколого-соціальних функцій лісу. – Регіональна економіка. – 2007. - №4. – С.118-126.
14. Врублевська О.В. Кількісне та економічне оцінювання продуктивності водоохоронної функції лісу /О.В. Врублевська, І.Є. Кульчицький-Жигайло – Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів, НЛТУУ. – 2007. – Вип.17.6. – 312 с. – С.58-64.
15. Врублевська О.В. Економічне оцінювання грунтозахисної функції лісів: / О.В. Врублевська, О.В. Сакаль – Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів, НЛТУУ. – 2007. – Вип.17.8. – 336 с. – С.133-139.
16. Врублевська О.В. Економічне оцінювання впливу лісів на сільськогосподарське виробництво / О.В. Врублевська, О.В. Сакаль – Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – 2008. - №15. – 685 с. – С.672-678.
17. Врублевська О.В. Економічне оцінювання функції депонування вуглецю лісовими екосистемами / О.В. Врублевська, О.П. Павліщук – Науковий вісник Національного аграрного університету / Лісівництво. Декоративне садівництво . Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.: НАУ, 2008. – Вип.122. – 354 с. – С.108-116.
18. Лісова політика: теорія і практика / О.В. Врублевська [та ін.] – Львів: ЛА "Піраміда", 2008. – 612с.
19. Устойчивое развитие: теория, методология, практика / [Е.В. Врублевская и др.] под ред. Л.Г. Мельника. – Утверждено Министерством образования и науки Украины в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. Гриф предоставлен Министерством образования и науки Украины. Письмо № 1.4/18-Г-1124 от 20.05.08.Сумы: Университетская книга, 2009. – 1230 с.
20. VrublevskaO. / Forest economics at the Ukrainian National Forestry University.I.M. Sinyakevich, Ye.V. Vrublevskaya, I.P. Soloviy,
V.R. Kovalishin, A.M. Polevsky. . – Higher Forestry Education towards Common European Space / Editors V.Brukas, M.Chubinsky. – Swedish University of Agricultural Sciences, St. Petersburg State Forest Technical Academy, 2010. – 149 p. – P.31-38.
21. Врублевська О.В. Методичні рекомендації для виконанняеконоічної частини випускових студентських робіт за спеціальністю "Інформаційні технології проектування". – Львів: НЛТУ України, 2010.  – 19 с.
22. Врублевська О.В. Економіка природокористування і охорони довкілля: програма нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». – К.: КНТЕУ, 2011. – С. 214.
23. Врублевська О.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Інтегрований еколого-економічний облік" для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища". – Львів: НЛТУ України, 2011.  – 40 с.
24. Врублевська О.В. Оподаткування використання лісових земель / О.В. Врублевська, О.В. Сакаль. – Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XVІІ, № 3. – Київ, Рівне: Спілка економістів України, НУВГП, 2011. – 360 с. – С. 260-266.
25. Врублевська О.В. Значення дисципліни "Економіки природокористування" у реалізації проекту "Освіта для сталого розвитку" у вищій школі. – Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Україна: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип.21.19. – 324 с. – С. 310-315. .
26. Врублевська О.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Економіка довкілля» для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.18010017  «Економіка довкілля і природних ресурсів» - Львів: НЛТУ України, 2012.  – 27 с.
27. Врублевська О.В. Ціонова політика в сфері лісокристування та зміна ролі держави. – Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.1. - 404 с. – С. 63-70.
28. Врублевська О.В. Проектуємо результати навчання: компетенції проти компетентностей. – Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою». – Вип.9. – 2012. //  http://tme.umo.edu.ua/docs/9/23.pdf.15 с.
29. Врублевська О.В. Аналіз тенденцій розвитку національного рахівництва та інтегрованого еколого-економічного обліку. – Інноваційна економіка. – 2013. - №2 (40). – С.156-159.
30. Врублевська О.В. Проектуємо результати навчання на засадах компетентнісного підходу. – Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип.23.16. - 408 с. – С.380-385.
31. Врублевська О.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з економіки природокористування для студентів, які навчаються за напрямами 6.050502 "Інженерна механіка", 6.090104 "Лісозаготівля".  – Львів: НЛТУ України, 2013. – 27 с.
32. Врублевська О.В. Економіка природокористування для екологів-дослідників: навч. посібник для студентів ВНЗ. – Львів: Видавничий дім «Панорама», 2014. – 128 с.
33.Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. І.М. Синякевича / О.В. Врублевська [та ін.] – Львів: Камула, 2014. – 592 с.
34. Врублевська О.В. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з економіки природокористування для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент". – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – 58 с.
 
 

 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Головко Андрій Андрійович - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, Andriy Golovko, Head of Department, Ph.D

Дейнека Анатолій Михайлович - професор, доктор економічних наук

Динька Павло Кузьмович - директор ННІ ЕЕМ, доцент, кандидат економічних наук

Врублевська Олена Василівна - доцент, кандидат економічних наук, Olena Vrublevska, Associate Professor, Ph.D

Дудюк Володимир Степанович - доцент, кандидат економічних наук

Дідик Ярослава Михайлівна - доцент, кандидат економічних наук

Дячишин Оксана Василівна - доцент, кандидат економічних наук

Ковалишин Володимир Романович - доцент, кандидат економічних наук, Volodymyr Kovalyshyn, Associate Professor, Ph.D

Малик Любов Омелянівна - доцент, кандидат економічних наук

Муравйов Юрій Володимирович - доцент, кандидат економічних наук

Польовський Андрій Михайлович - доцент, кандидат економічних наук

Шведюк Юлія Володимирівна - старший викладач, кандидат економічних наук

Якобчук Валентина Михайлівна - старший викладач

На сайті один гість та відсутні користувачі

GREEN Blue Orange BACK TO TOP